Installations > Mnemosyne

Mnemosyne_Opening Night
Mnemosyne_Opening Night
2013

Photo credit: Fred Hatt